KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU [KWP, KSP]

Dopuszczenie do pracy z bronią pracownika ochrony

Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie może ubiegać się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią, jeżeli jest zatrudniona przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia lub w wewnętrznej służbie ochrony.

Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji.

W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu

 • znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji,
 • przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej
 • w stanie wyższej konieczności
 • znajomości budowy broni
 • zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Praktyczny egzamin strzelecki obejmuje wykonanie strzelań z trzech rodzajów broni:

 • pistoletu,
 • pistoletu maszynowego
 • strzelby gładkolufowej.

Ubiegający się o dopuszczenie do pracy z bronią składa:

1) Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji, KSP(wniosek powinien zawierać następujące dane wnioskodawcy:

 • imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • numer zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

2) Zaświadczenie o zatrudnieniu (lub potwierdzona przez pracodawcę kopia umowy),
3) Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 złotych.
4) Zdjęcie do legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
5) Potwierdzenie opłaty za egzamin- 600 zł