Kurs doskonalący umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej

OBOWIĄZEK USTAWOWY
Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej: ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.
Wymagania od uczestników:
— posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
• Kurs doskonalący, prowadzi się w formie wykładów lub zajęć praktycznych.
• Czas trwania 40 godzin. Czas trwania: + przerwy obiadowe
Zagadnienia realizowane podczas szkolenia
I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
1) ustawy o ochronie osób i mienia;
2) ustawy o broni i amunicji;
3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
5) odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
• 4 godziny wykładów.

 

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań
kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
lub omdleń;
2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania
i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

• 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

 

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
2) technik i postaw strzeleckich;
3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

• 12 godzin zajęć praktycznych.

 

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
1) postawy i poruszania się w walce;
2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
3) padów i przewrotów w walce wręcz;
4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
9) posługiwania się pałką służbową;
10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;
14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.
• 16 godzin zajęć praktycznych

 

IV. Podsumowanie.
VI. Wręczenie zaświadczeń o odbyciu kursu o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Z obowiązku, o którym mowa w art. 38b ust. 1, Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.