KURS INSTRUKTORA FITNESS – SPORTY SIŁOWE

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania).
Cel dydaktyczny kursu:
Przygotowanie kadr instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności fitness – ćwiczenia siłowe do samodzielnego prowadzenia zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych, w klubach sportowo – rekreacyjnych, stowarzyszeniach. Opanowanie techniki wykonywania ćwiczeń z obciążeniem, dobór obciążeń zgodnie z metodyką kształtowania siły, w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących. Planowanie i realizacja zajęć w siłowni standardowo wyposażonej. Przedstawienie użytkowych, funkcjonalnych, estetycznych i zdrowotnych walorów z uprawiania ćwiczeń siłowych kształtujących sylwetkę.
Przewidywany termin realizacji kursu: system weekendowy
Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum średnie
 • złożenie dokumentów (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
 • wysłanie formularz zgłoszeniowy

Kurs składa się z dwóch części:

1. Części ogólnej:

 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Marketing i organizacja imprez
 • Turystyka
 • Pierwsza pomoc przed medyczna

2. Części specjalistycznej:

 • Pojęcie i geneza ćwiczeń siłowych
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Metody i formy treningu siłowego
 • Zalecenia dietetyczne
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wymogi egzaminacyjne: podstawę zaliczeń stanowią obecność i aktywność na zajęciach,  pozytywna ocena z egzaminu końcowego.