Kurs instruktora boksu

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Boks jest kursem zawodowym.

Kadra kursu:

Krzysztof Kozubek  – Trener boksu  K.S „SKALNIK” w Wiśniówce.

 

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

 

Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją.

 

Szkolenie składa się z następujących elementów:

 

Część ogólna  (80 godzin zegarowych).

Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu.

1. Część ogólna nie obejmuje [ są zwolnieni z tej części kursu.]

 • osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny
 • absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,

2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych)- zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.

3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie

Wymagania  dla kursanta:

 • Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej.
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany na adres mailowy rosomak_rst@wp.pl
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 • Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 • Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności boks, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych.

 

Program kursu na instruktora boksu:

 • Historia boksu.
 • Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć; Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna; Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje.; Stopniowanie obciążenia.
 • Jednostka treningowa; Planowanie treningu; Składowe treningu; Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 • Pozycja walki; Metodyka nauczania; ćwiczenia doskonalące:

Frontalna pozycja walki
Boczna pozycja walki
Poruszanie w pozycji walki
Dystans w walce bokserskiej.

 • Uderzenia; Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

Uderzenia proste
Uderzenia sierpowe
Uderzenia podbródkowe
Uderzenia haki
Kombinacje uderzeń

 • Obrony; Metodyka nauczania; ćwiczenia doskonalące:
 1. Obrony przed uderzeniem prostym
 2. Obrony przed uderzeniem (sierpowym)
 3. Obrony przed uderzeniem podbródkowym

Obrony przed hakami

 • Taktyka walki.
 • Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:

Wytrzymałość,
Szybkość,
Siła,
Gibkość.

 • Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 • Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.
 • Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny itp.)
 • Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 • Specyfika pracy z dziećmi.
 • Sporty uzupełniające.
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć.
 • Regulaminy zawodów sportowych.
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.
 • Boks amatorski a boks zawodowy.
 • Podstawy sędziowania walk bokserskich.