Close protection [OCHRONA OSÓB]

Zagadnienia bloku szkoleniowego z zakresu ochrony osobistej:

1) Współczesne czynniki decydujące o zatrudnieniu ochrony osobistej i podstawowe cele działania ochrony.
2) Selekcja wstępna kandydatów do ochrony osobistej jako istotny czynnik w późniejszej skutecznej pracy zespołu ochronnego.
3) Właściwy dobór broni, łączności oraz wyposażenia dodatkowego.
4) Planowanie i wcześniejsze rozpoznanie jako czynnik podwyższający skuteczność pracy grupy ochronnej.
5) Rozpoznanie pirotechniczne, anty elektroniczne , szczelność anty medialna, białe rozpoznanie.
6) Metody oraz taktyka planowania zamachów oraz przeciwdziałanie im na etapie rozpoznania i w trakcie bezpośrednich działań ochronnych.
7) Organizacja ochrony osobistej w miejscach stałego i czasowego pobytu osoby ochranianej oraz w trakcie przemieszczania się poza nimi: rezydencja, biuro, szkoła, teatr, sklep, hotel, pociąg, samolot, autokar, restauracja, klatki schodowe, windy….
8) Transport i czynniki mające wpływ na planowanie tras przejazdów z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego, wsparcia policji, wywiadu oraz działań kontrwywiadowczych.
9) Warianty ochrony osobistej występujące na prywatnym rynku oraz czynniki mające wpływ na ich powstanie:
– wariant podstawowy: jedno auto (kierowca, adiutant osoby ochranianej, osoba ochraniana)
– wariant rozbudowany: jedno auto (kierowca, adiutant osoby ochranianej, d-ca ochrony, osoba ochraniana)
– wariant pełny: dwa auta ( 2 kierowców, adiutant, d-ca ochrony, 2-3 pracowników ochrony, osoba ochraniana+ możliwość rozbudowania w zależności od zagrożenia i potrzeb).
10) Szyki ochronne i zasady ich tworzenia :
– adiutant (ochrona eskortowa)
– adiutant + oficer ochrony (eskortowa)
– klin
– prosty romb
– romb
– rozszerzony romb
– pierścień ochronny przy dużych operacjach.
11) Taktyka poruszania się w poszczególnych szykach ochronnych, praca w szyku, rola i odpowiedzialność adiutanta oraz członków zespołu ochronnego – wymienność funkcji w zespole ochronnym.
12) Taktyka i techniki ewakuacji osoby ochranianej- reakcja na atak- komunikacja w zależności od powstałego zagrożenia (uderzenie ręką, przedmiotem, nożem, broń, granat, reakcja na rzucanie przedmiotami
13) Organizacja podjazdów i odjazdów osoby ochranianej
14) Taktyka ofensywnej i defensywnej jazdy ochronnej samochodu głównego i zespołu 2-3 aut (ustawienia aut, zakładki, rotacje, krycie osłonowe, pokonywanie skrzyżowań, włączanie się do ruchu, techniki taranowani, spychania auta, zwrot bojowy 180 , podmiany auta)…
15) Wyposażenie specjalne samochodu głównego oraz auta ochronnego.
16) Właściwy i efektywny dobór technik indywidualnego i grupowego treningu ogniowego w aspekcie poznanej taktyki działania ochrony osobistej z uwzględnieniem technik ewakuacji i strzelania w ruchu na 3 płaszczyzny ostrzału. 17) Grupa Wsparcia Taktycznego- zastosowanie i taktyka działania z uwzględnieniem rejonów podwyższonego ryzyka.
18) Savoire-vivre ochrony osobistej.
19) Wybrane elementy protokołu dyplomatycznego.

 

Topics of personal protection training program:
1) Determines of hiring personal protection and bodyguards basic tasks
2) Screening of candidates as theimportant factor of protection team effectiveness
3) Proper selection of weapons, communication and additional equipment
4) Proper planning and reconnaissance as factors that increase effectiveness of protection group
5) Pyrotechnics and anti – electronic recon, anti-press leakage, white intelligence
6) Methods and tactics of attacks planning and its prevention on recon level and during protection tasks
7) Close protection organization in permanent and temporary places of residence of the protected person and during her/his movement from/to office, school, theater, shop, hotel, train, plane, bus, restaurant etc.
8) Transport and route planning issues including medical and police support, intelligence and counterintelligence activities.
9) Different protection variants and its impact factors
Basic:
– Vehicle with the VIP, aide and driver,
Developed:
– Vehicle with the VIP, aide, driver and protection team leader
Full base case:
– Two Vehicles with the VIP, aide, protection team leader, 2-3 bodyguards – expandable option  in case of need
10) Arrangement of protection teams
Aide (escort)
– aide + protection officer (escort)
– wedge
– simple diamond
– diamond
– expanded diamond
– protection circle during large operations.
11) Tactics of movement in different protection team arrangements, working in different formation, roles and responsibilities of aide and other team members – the interchangeability of functions in a protective formation.
12) Evacuation techniques and tactics – reaction under attack, communication depending on the type of the threat (bare handed attack, melee, gun etc.)
13) Arrangementof drive ins and outs of a VIP
14) Defensive and offensive driving with one ormore vehicles. Cars formation, rotation, covering, driving thru junction, joining the traffic, ramming techniques, pushing vehicles off the road, 180 degrees turn, and carchanging.
15) Main vehicle and protection car equipment
16) Matching proper firearms training to chosen tactics of evacuation techniques and movement
17) Tactical support group – rules of engagement including high risk areas
18) Savoir-vivre of a personal protection officer
19) Diplomatic protocol – chosen aspects

Opracował: Zenith9