KURS INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ROSOMAK

Jest placówką niepubliczną  posiadającą  uprawnienia kształcenia ustawicznego zarejestrowana pod nr.  EiZ.4330.1.1.2014 .

Placówka realizuje działalność szkoleniową  w formie kursów odpłatnych   (kurs, inny niż wymienione w pkt1-3 § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186,z późn. zm.), umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności zawodowych)

PROGRAM KURSU INSTRUKTORÓW

STRZELECTWA SPORTOWEGO i BOJOWEGO.

Uprawnienia kursu instruktora sportu

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

Cel Kursu

Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w strzelectwie sportowym.
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • ankieta osobowa i 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów strzelectwa sportowego
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej lub posiadanie uprawnień sędziowskich
 • rozmowa kwalifikacyjna

Liczba godzin:

 • podstawy teoretyczne /wg Programu Kształcenia Instruktorów Sportu/ – 70 godzin
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu strzelectwa sportowego – 163 godzin

/w tym : wykłady – 7 godzin

 • zajęcia praktyczno-metodyczne – 156 godzin

Razem – 233 godzin

I. Podstawy teoretyczne

 1. Społeczno – historyczne aspekty rozwoju sportu 4 go1. Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców 2 godz.
 2. Instruktor sportu – jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych 2 godz.
 3. Wychowanie do sportu i przez sport 4 godz.
 4. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie – profilaktyka 4 godz.
 5. Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna 6 godz.
 6. Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości 4 godz.
 7. Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców 4 godz.
 8. Dobór i selekcja w sporcie 4 godz.
 9. Współzależność między treningiem, walką sportową i procesem odnowy organizmów sportowców 4 godz.
 10. Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu 2 godz.
 11. Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa sportowego 2 godz.
 12. Metody, formy i środki szkolenia sportowego 8 godz.
 13. Struktura i planowanie szkolenia sportowego 8 godz.
 14. Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego 4 godz.
 15. Struktura organizacyjna polskiego sportu i danej dyscypliny. Ustawa o kulturze fizycznej. 2 godz.
 16. Zasady organizacji grupy (sekcji) sportowej 2 godz.
 17. Zastosowanie pomocy audiowizualnych w procesie szkolenia sportowego 4 godz.

Razem 70 godz.

II. Zajęcia specjalistyczne z zakresu strzelectwa sportowego

1. Historia strzelectwa wykład 2 godz.

 • Powstanie strzelectwa w świecie i w Polsce
 • Sukcesy Polaków na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy

2. Budowa i wyposażenie strzelnic wykład 2 godz.

 • Strzelnice do strzelań pneumatycznych 10 m
 • Strzelnice do strzelań kulowych 25 m, 50 m, 300 m
 • Strzelnice do strzelań śrutowych

3. Przygotowanie sprawnościowe 12 godz.

 • Podstawowe pojęcia
 • Metody doskonalenia zdolności kondycyjnych sportowca
 • Metody doskonalenia szybkości ruchów sportowca
 • Metody doskonalenia siły mięśni sportowca
 • Metody doskonalenia wytrzymałości sportowca
 • Metody doskonalenia koordynacji ruchów sportowca
 • Zasoby ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej
 • Ćwiczenia korekcyjne i wyrównawcze
 • Stosowanie mierników sprawności ogólnej i ukierunkowanej.

4. Przygotowanie techniczne 20 godz.

 • Nauczanie techniki sportowej
 • Metody nauczania techniki sportowej
 • Nauczanie i doskonalenie techniki strzelania w rocznym cyklu szkolenia
 • Sposoby oceny techniki strzelania
 • Nauczanie poszczególnych konkurencji strzeleckich

5. Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego 3 godz.

 • Organizacja doboru
 • Dobór i selekcja w poszczególnych konkurencjach
 • Metody pomiaru wybranych cech psychomotorycznych
 • Kryteria selekcji.

6. Przygotowanie taktyczne 10 godz.

 • Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania
 • Indywidualne umiejętności taktyczne strzelca
 • Przygotowanie taktyczne do zawodów sportowca

7. Przygotowanie psychiczne 4 godz.

 • Kształcenie cech woli
 • Doskonalenie zdolności koncentracji
 • Rozwijanie motywacji i nastawień
 • Przygotowanie intelektualne i teoretyczne
 • Twórcze myślenie w pracy treningowej
 • Samokontrola

8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego 2 godz.

 • Środki odnowy biologicznej
 • Środki odnowy psychicznej

9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć 2 godz.

 • Zachowanie się sportowca na strzelnicy
 • Czyszczenie, konserwacja broni
 • Przechowywanie, przenoszenie i przewożenie broni

10. Nauka o broni i amunicji 4 godz.

 • Budowa broni i amunicji
 • Przygotowanie broni do strzelania
 • Przeróbki i udogodnienia stosowane w broni
 • Dopasowanie broni
 • Dobór przyrządów celowniczych
 • Pomocniczy sprzęt strzelecki i jego wykorzystanie

11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich 20 godz.

 • Przyjmowanie postawy bez broni, z bronią
 • Trening bez strzałowy
 • Strzelanie do białego ekranu, na skupienie, do tarcz pierścieniowych
 • Celowanie, oddychanie
 • Technika pokonywania oporu języka spustowego

12. Planowanie szkolenia sportowego 6 godz.

 • Planowanie szkolenia dla różnych etapów szkolenia
 • Planowanie obciążeń treningowych
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych
 • Praktyczne przygotowanie planów szkoleniowych

13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 4 godz.

 • Wzory dokumentacji szkoleniowej sportowca i szkoleniowca
 • Dokumentacja sportowca z treningu i zawodów
 • Rejestracja i analiza obciążeń treningowych

14. Przepisy i regulaminy 6 godz.

 • Interpretacja regulaminów strzelań poszczególnych konkurencji
 • Znaczenie znajomości regulaminów strzelań w procesie szkoleniowym
 • Praktyczne wykorzystanie regulaminów
 • Sprawdzanie znajomości i interpretacji regulaminów.

15. Prowadzenie zajęć 20 godz.

 • Przygotowanie konspektów
 • Praktyczne prowadzenie zajęć
 • Posługiwanie się aparaturą
 • Pomiar czasu strzelania
 • Wykorzystanie sprzętu pomocniczego.

16. Kontrola procesu szkolenia 6 godz.

 • Kontrola realizacji zadań treningowych
 • Kontrola stanu organizmu sportowca
 • Ocena efektów bieżących i etapowych
 • Pomiar sprawności ogólnej i specjalnej
 • Rejestracja rozwoju sportowca
 • Ocena przydatności sportowca.

17. Organizacja zawodów strzeleckich 10 godz.

 • Regulamin zawodów
 • Program zawodów
 • Przygotowanie organizacyjne
 • Przygotowanie techniczne obiektu
 • Funkcje sędziowskie

18. Organizacja zgrupowań sportowych 2 godz.

 • Etapy organizacyjne zgrupowania
 • Zagadnienia szkoleniowe i wychowawcze
 • Dokumentacja zgrupowania.

19. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach 8 godz.

 • Karty obserwacji strzelań
 • Analiza wykorzystania czasu strzelań
 • Ocena wykorzystania sprzętu pomocniczego
 • Ocena wykonania elementów techniki strzelania
 • Ocena taktyki strzelania

20. Strzelania kontrolne konkurencji 6 godz.

 • Karabinek pneumatyczny – 40 strz. na 10 m
 • Pistolet pneumatyczny – 40 strz. na 10 m
 • Pistolet centralnego zapłonu-  3x 10 strzałów/ 25 metrów
 • Karabinek centralnego zapłonu- 3x 10/ 50 metrów

21. Zajęcia indywidualne 8 godz.

 • Doskonalenie umiejętności technicznych poszczególnych konkurencji
 • Konsultacje
 • Wymiana doświadczeń

22. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 6 godz.

 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa, omdlenia, wstrząs, krwawienia
 • Rożne techniki i środki opatrunkowe. Postępowanie w zranieniach głowy, szyj, klatki piersiowej, brzucha, rany postrzałowe,
 • Uszkodzenia układu kostno-stawowego
 • Pośredni masaż serca

Razem 163 godz.

Uwagi o realizacji Programu

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć audytoryjnych i zajęć praktycznych na strzelnicy oraz zajęć w sali i w terenie.

Wymagania:

 • Obecność na wykładach i ćwiczeniach
 • Opanowanie materiału objętego programem
 • Zaliczenie regulaminów strzelań
 • Zaliczenie sprawdzianu praktycznego: sprawność specjalna, ukierunkowana i ogólna
 • Zaliczenie organizacji zawodów