KURS NA LICENCJA DETEKTYWA

Kurs detektywistyczny prowadzony według nowych obowiązujących zasad na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia usług detektywistycznych.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie indywidualnych warsztatów prowadzonych

Korzystamy z doświadczenia profesjonalnych instruktorów czynnych oraz byłych funkcjonariuszy MSWiA ,BOR,

 

Czas trwania szkolenia łącznie trwa  50 godzin zajęć edukacyjnych.

W związku z indywidualnym tokiem nauczania zajęcia dostosowujemy do możliwości czasowych słuchacza. (nie zbieramy grupy do przeprowadzenia szkolenia, kandydat przyjeżdża na umówione spotkanie i tego samego dnia rozpoczyna szkolenie)

 

Koszt : 1100 zł. Płatność na konto bankowe : jednorazowo lub w ratach, zaliczka 500 zł przed rozpoczęciem kursu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji (zaliczka w cenie kursu) w cenie materiały szkoleniowe.

 

Konto bankowe : ING 03 1050 1777 1000 0090 6722 6291 z dopiskiem kurs detektywa

 

Zapewniamy materiały do nauki.
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb kursantów.
Kursy szkolenia odbywają się w Warce, Warszawie ,Kielcach, Krakowie.

 

Zapisy -pytania?
rosomak_rst@wp.pl   tel. 606-745-930

 

Program Szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

 

Temat I: Ochrona danych osobowych

1.Pojęcie danych osobowych.
2.Organy ochrony danych osobowych.
3.Zasady przetwarzania danych osobowych.
4.Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5.Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1.Pojęcie informacji niejawnych.
2.Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.Klasyfikacja informacji niejawnych.
4.Zasady ochrony informacji niejawnych.
5.Dostęp do informacji niejawnych.
6.Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7.Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1.Ustawowe uprawnienia detektywa.
2.Obowiązki detektywa.
3.Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

 

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

1.Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2.Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
3.Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4.Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5.Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6.Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7.Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8.Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

 

Prowadzone są również szkolenia dla Kierowników do Spraw Bezpieczeństwa oraz członków Służby Porządkowej i Służby Informacyjnej. Uprawnienia te są niezbędne do realizacji ochrony imprez masowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 181, poz. 1879) osoba której przyznano licencję detektywa, powinna odebrać ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

 

Procedura uzyskania licencji detektywa.
O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Licencję detektywa wydaje w drodze decyzji administracyjnej komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o jej wydanie, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:
1) właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo
2) Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie licencji

 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku powinna dołączyć:

 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pisemne oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • pisemne oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • pisemne oświadczenie, iż nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie o wym. 2,5 x 3,5 cm,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).
 • Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557 z późniejszymi zmianami), za wydanie licencji detektywa należy wnieść opłatę w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłatę za wydanie licencji detektywa należy wnieść bezpośrednio do kasy Komendy Wojewódzkiej Policji , KSP lub na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji KSP, z dopiskiem „za licencję detektywa”.